1.1. Kritérium: Základné ľudské práva a slobody - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody

ŠTANDARD: Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Pod pojmom ľudská dôstojnosť rozumieme vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti.
Ľudskosť predstavuje ... "morálnu kategóriu, ktorá súvisí s túžbami a úsilím človeka po dobrom a harmonickom živote, v súlade s ľudskosťou ako mravným ideálom."
Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná, musí byť rešpektovaná a ochraňovaná. Je závislá na sebapoznaní, vlastnom hodnotovom rebríčku, kde nesmie chýbať spravodlivosť, zodpovednosť a humánnosť.

Východisková dokumenácia determinujúca požiadavky K.1.1. pre poskytovanie sociálnych služieb DSS pre dospelých v Zavare:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z.z.)
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Bezpečnostný projekt organizácie (vypracovaný technikom BOZP)
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákonník práce
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
 • Zákon č. 131/2010 Z.z. - Zákon o pohrebníctve
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby predovšetkým aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.
Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky