1.2. Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
1.2 Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

   Sociálny status je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o súhrn práv, ktoré sú viazané na danú sociálnu pozíciu. Ide o sociálnu hodnotu daného miesta v danom sociálnom systéme (štruktúre). Sociálny status vyjadruje sociálne pozície jednotlivca a skupiny v danej spoločnosti, ktoré sú spojené s určitou mierou ocenenia zo strany sociálneho prostredia.
   Sociálny status zachytáva všetky aspekty jeho životnej situácie (Veľký, 1996). V rámci vytvárania podmienok kvality sociálnych služieb sa v otázke sociálneho statusu vyžaduje, aby sa v bežnom kontakte pristupovalo k prijímateľovi sociálnej služby s úctou a rešpektom k ich individualite a dôstojnosti, čo je základom subjektívneho statusu každého konkrétneho človeka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
  • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
  • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
  • Charta základných práv Európskej únie (2007)
  • Ústava SR
  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455-1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore.
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby  vedome a aktívne podporuje vytvýranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky