1.3. Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
1.3 Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

   Zachovanie, obnova a rozvoj schopností viesť samostatný život a podpora začlenenia sa do spoločnosti patria k základným definičným znakom sociálnych služieb. Východiskom pre presadzovanie účinnej podpory sociálneho začlenenia človeka do spoločnosti je rešpektovanie jeho prirodzených vzťahov s rodinou, komunitou. Z poskytovania podpory zameranej na účinné začlenenie sa do spoločnosti nemôže byť nikto vylúčený na akomkoľvek základe.


Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 1.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
  • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
  • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
  • Charta základných práv Európskej únie (2007)
  • Ústava SR
  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostnenskom podnikaní
  • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a stratégie podpory prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti a aktívne ich realizuje, pričom v plnej miere rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne dodržuje právo na rovnosť príležitostí.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky