2.2. Kritérium : Určenie postupov a podmienok poskytovania sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.2 Kritérium : Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu formy

ŠTANDARD: Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi solidarity.

Úlohou organizácie je zabezpečenie maximálne možného súladu medzi potrebami prijímateľa sociálnej služby s organizačnými aspektami sociálnej služby, ktorými sú druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby.
   Kedže sociálne služby sú orientované primárne na ľudí, ktorí sa ocitli v zákonom definovaných nepriaznivých sociálnych situáciách, vo väčšine prípadov sa predpokladá, že vlastné úsilie rodiny nie je k riešeniu vzniknutej situácie postačujúce. Preto je nevyhnutné kombinovať jeho vlastné úsilie a úsilie jeho rodiny s vonkajšími intervenciami. ide o činnosť registrovaného poskytovateľa, ktorého sociálna služba svojou povahou (druhom) najviac zodpovedá potrebám osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.

Východisková dokumentácia determinujúca  požiadavky K 2.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • Zriaďovacia listina
  • Národné priority rozvoja sociálnych služieb (pre roky 2015 - 2020)
  • Regionálna integrovaná stratégia TTSK na roky 2014 - 2020 - koncepcia rozvoja sociálnych služieb
  • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb Zavar

INDIÁTOR: Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb plne zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity. 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky