2.3. Kritérium: Určenie postupov pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa §74

   Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby predstavuje významný míľnik spolupráce medzi záujemcom o sociálnu službu a jej poskytovateľom. Je súčasťou komplexného procesu, v ktorom podpísanie zmluvy nadväzuje na predchádzajúcu komunikáciu záujemcu o sociálnu službu a poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS  pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom v ZNP
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v ZNP
  • VZN Trnavského samosprávneho kraja


INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potencionálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie.
Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby. 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky