2.4. Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu pri poskytovaní sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.4 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby

ŠTANDARD: Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkov o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

   Metóda - je spôsob, prostredníctvom ktorého sa dosahuje vytýčený cieľ sociálnej intervencie, spôsob, ktorý sa analyzuje a rieši sociálny problém jednotlivca, skupiny, komunity

   Technika - je bližší návod, ako zvolenú metódu cieľa použiť alebo ako metódu prispôsobiť tak, aby čo najlepšie zodpovedala potrebám konkrétnej osoby, skupiny

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZNP , (ktorý formuluje všeobecné požiadavky na zdravotníckych pracovníkov, teda aj tých, ktorí pôsobia v sociálnych službách)
  • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb Zavar
  • Občiansky zákonník č. 40/ 1964 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Metodika pracovnej terapie

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce,špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje.
Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje inovatívne, overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky