2.5. Kritérium: Určenie postupov individuálneho plánu a práce s prijímateľom sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.5 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby

ŠTANDARD: Sociálne služby (§ 33- 40 a § 57) sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby  a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby.

   Kľúčovou hodnotou sociálnych služieb, bez ohľadu na ich druh a formu je podpora zvyšovania aktívnej účasti prijímateľov sociálnych služieb pri definovaní ich vlastných potrieb. Sociálne služby by mali viesť prijímateľov k vyššej miere samostatnosti a k udržaniu kontroly nad podporou a pomocou, ktoré im poskytujú.

Proces vypracovania individuálneho plánu musí vychádzať z týchto zásad:

1. Identifikácia individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a prirodzených zdrojov podpory.

2. Voľba cieľov - ciele individuálneho plánu a ciele sociálnej služby vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny. Ciele individuálneho plánu sú ciele prijímateľa sociálnej služby a sú definované v spolupráci s kľúčovým pracovníkom ako "ciele spolupráce." Pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí potrebujú pomoc pri verbalizovaní a definovaní cieľov sociálnych služieb, je potrebné venovať pozornosť špeciálnym technikám komunikácie a mapovania potrieb prijímateľa sociálnej služby.
2.1. Ciele individuálneho plánu sú logicky zostavené a idú od všeobecných cieľov ku konkrétnym cieľom.
2.2. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z holistického prístupu k osobnosti človeka.
2.3. Konkrétne ciele (najnižšia úroveň cieľov, na ktorú sa vypracovávajú konkrétne metódy) musia spĺnať tieto podmienky:
  • špecifickosť, konkrétnosť cieľa
  • merateľnosť ciela
  • akceptovateľnosť cieľa prijímateľom sociálnej služby
  • reálnosť cieľa
  • časové vymedzenie dosiahnutie cieľa

3. Voľba a popis metód - metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby sú akceptované prijímateľom sociálnej služby a jeho rodinou a inými osobami. Metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby musia byť jasne a zrozumiteľne popísané a musí byť dodržaný princíp tímovej a multidisciplinárnej spolupráce.

4. Plán činností - poskytovateľ sociálnej služby musí mať v písomnej forme, pred začiatkom realizácie individuálneho plánu naplánované konkrétne miesto, čas, metódu realizácie a určené zodpovedné osoby, ktoré budú prijímateľovi sociálnej služby poskytovať vopred dohodnutú mieru podpory.

5. Hodnotenie - plán hodnotenia individuálneho plánu je vytvorený individuálne na základe spolupráce a potrieb prijímateľa sociálnej služby, uskutočňuje sa minimálne raz za pol roka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.5 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:
  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
  • charta základných práv Európskej únie
  • Ústava SR

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby, tak, aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine a komunite. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby, ktorý ju musí vyjadriť písomnou formou. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Ak je prijímateľom sociálnej služby maloleté dieťa, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímateľa sociálnej služby. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Poskytovateľ sociálnej služby určí kľúčového pracovníka, ktorého si prijímateľ sociálnej služby vybral na základe osobnej preferencie v procese individuálneho plánovania. Počet individuálnych plánov koordinovaných jedným kľúčovým pracovníkom poskytovateľa sociálnej služby zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory prijímteľov sociálnych služieb.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky