2.6. Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a používaní prostriedkov obmedzenia - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.

   Množstvo krízových situácií, ku ktorým dochádza pri poskytovaní sociálnych služieb, vzniká v dôsledku neprofesionálneho riadenia a nedostatočného využívania odborných metód, postupov a nástrojov riadenia kvality sociálnych služieb.
      Problematika prevencie krízových situácií cez vedomé riadenie rizík je v sociálnych službách naliehavá, nakoľko sa týka všetkých aktérov, ktorí v nich pôsobia.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky  K 2.6 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • VZN TTSK
  • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
  • Organizačné smernice
  • Vyhláška č. 585/2008 Z.z. prevencia a kontrola prenosných ochorení
  • Zákon NRSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu.
Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky