2.7. Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností

ŠTANDARD: Záujemcovi o sociálnu službu, príjemcovi sociálnej služby a jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom komunikácie, podľa ich individuálnych potrieb, schopností.

   Informácia je základom pre komunikáciu, v rámci ktorej človek získava nové poznatky a komunikuje s inými ľuďmi. Zrozumiteľná komunikácia a vzájomné zdieľanie dôležitých informácií je v sociálnych službách základom všetkých procesov, nakoľko vytvára základ pre informované rozhodovanie a prijímanie tzv. informovaných rozhodnutí všetkých zúčastnených strán. Informované rozhodnutia vytvárajú základ pre kvalitné a udržateľné riešenia do budúcnosti a zúčastnené strany sa pri nich prirodzene angažujú za preberanie zodpovedností, ktoré z nich vyplývajú.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.7 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Organizačné smernice
  • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mmieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky