2.9. Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.9 Určenie postupov a pravidieľ na zisťovanie spokojnosti prijímateľov soc. služieb so všetkými zložkami poskytovanej soc. služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej soc. služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním soc. služby.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb. Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnymi službami prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu. Poskytovateľ sociálnej služby sa pravideľne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytované sociálne služby. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť.

  Sociálne služby majú vždy spĺňať určité kritériá, medzi ktoré patrí aj kvalita. Kvalita v sociálnych službách ako v službách poskytovaných vo verejnom záujme sa vymedzuje ako jedna z ultimatívnych hodnôt, na ktorých sú tieto služby v rámci európskeho sociálneho modelu postavené, či ako cesta ochrany zraniteľných sociálne odkázaných osôb.
   Spokojnosť so sociálnou službou sa všeobecne vymedzuje ako reakcia na diskrepanciu medzi tým, čo klient od sociálnej služby očakáva a aká je realita. Pri vyjadrovaní takéhoto rozdielu sa môže zameriavať na znaky výkonu sociálnej služby, alebo na udalosti, ktoré klient považuje pri poskytovaní sociálnej služby za dôležité. Výsledky takéhoto zisťovania predstavujú významný zdroj informácií pre poskytovateľa sociálnej služby a pomáhajú pri odstraňovaní nedostatkov pri poskytovaní sociálnej služby.
   Sťažnosť je jednou z metód merania ne/spokojnosti klienta, ktorý hodnotí tieto udalosti subjektívne.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 2.9 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
  • Ústava SA, čl. 27 - petičné právo
  • Všeobecná deklarácia ľudkých práv
  • Európska sociálna charta
  • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
  • Organizačná smernica č.40

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný a vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb, s vážnosťou sa nimi zaoberá a má vytvorený systém opatrení na ich aktívne riešenie. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované vnútorné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej služby, podľa týchto pravidiel postupuje. Vnútorné pravidlá sú vypracované v podobe zrozumiteľnej pre prijímateľa sociálnej služby (pravidlá ľahko čitateľného textu).
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované primerané formy aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Na zisťovanie spokojnosti, poskytovateľ sociálnej služby využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej situácii prijímateľa sociálnych služieb.  Poskytovateľ sociálnej služby aktívne reaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby. Pripomienky a námietky vníma poskytovateľ sociálnej služby ako zdroj pre ďalšie  skvalitňovanie ním poskytovaných sociálnych služieb.
    
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky