3.1. Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > III. Oblasť: Personálne podmienky
3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s §84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podieľ odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

   Plnenie záväzku sa napĺňa tým, akú má poskytovateľ organizačnú štruktúru a kultúru, akých zamestnáva zamestnancov (z hľadiska kvalifikačných predpokladov) a v akej štruktúre. Aké im vytvára pracovné podmienky, vrátane podmienok ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.

Východisková dokumnetácia determinujúca požiadavky K 3.1 pre poskytovanie služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č, 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zriaďovacia listina
 • Organizačná štruktúra organizácie
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v ZNP
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. / Zákonník práce ) v ZNP
 • Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Klasifikácia zamestnaní vydaná vyhláškou štatistického úradu SR č. 516/2011 Z.z.
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v ZNP
 • Zákon č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v ZNP, osobitne príloha č. 4 zákona
 • Zákon č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov plnom znení
 • Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníckej činnosti
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v ZNP
 • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb Zavar
 • Etický kódex zamestnanca
 • Bezpečnostný projekt organizácie
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie o katalógových pracovných činnostiach pri výkone práce vo verejnom záujme

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Poskytovateľ sociálnej služby cieľavedome a aktívne vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií, spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺnania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby má odborne a písomne vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnych služieb.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky