3.2. Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie a zaškolovanie zamestnancov - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > III. Oblasť: Personálne podmienky
3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškolovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu.

   Plánovanie pracovných síl v sociálnych službách je proces systematického vyhodnocovania súladnosti poslania a cieľov organizácie s existujúcou organizačnou štruktúrou organizácie a jej ľudskými zdrojmi pre napĺňanie týchto cieľov. V sociálnych službách potrebu plánovania bezprostredne vyvoláva vývoj potrieb ich prijímateľov, ktorý sa následne premieta do poslania a cieľov organizácie. Výber zamestnancov pre sociálne služby je cieľavedomý proces výberu osoby na novovytvorené, respektíve uvoľnené pracovné miesto, ktorá najviac zodpovedá požiadavkám pre vytvorenú, alebo uvoľnenú pracovnú pozíciu.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.2 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • Organizačná štruktúra poskytovateľa
  • Etický kódex zamestnanca
  • Organizačný poriadok
  • Zaškoľovací protokol
  • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb Zavar
  • Interná dokumentácia organizácie ( pracovná náplň zamestnanca, úlohy školiteľa, hodnotenie adaptačného procesu )

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný, skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje, pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu plánu.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky