3.4. Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľov sociálnej služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > III. Oblasť: Personálne podmienky
3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľov sociálnej služby.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, § 21, § 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

   Nevyhnutnosť zavádzania supervízie v zariadeniach sociálnych služieb potvrdzuje fakt, že každý pracovník pracujúci v sociálnych službách sa na rozdiel od minulosti dostal do pozície, kedy preberá vo vzťahu odborný zamestnanec - klient takmer rovnoprávne postavenie. Jeho úlohou je prijímateľovi sociálnej služby pomáhať, podporovať ho a sprevádzať. Táto interakcia si vyžaduje nevyhnutné vedomosti a zručnosti. Jednou z možností ako zvyšovať profesionálnu kompetenciu pri práci s klientom je aj supervízia.
   Supervízia sa v sociálnej práci zväčša chápe ako poradenská metóda využívaná pre zabezpečenie kvality profesijnej činnosti, respektíve kompetencie sociálnych pracovníkov (Oláh, Schavel et al., 2009). Vytvára podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov v DSS.
   Hlavným cieľom supervízie je verifikácia správnosti postupov pri práci s klientom, rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom, korigovanie neefektívnych postupov, prevencia poškodzovania klientov poradcom, učenie sa a zbieranie skúseností, hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s klientom a jeho najlepšom záujme. Supervízia vytvára priestor pre pochopenie konania a riešenia situácií z pohľadu odborníka. Hľadá riešenia, ale nehodnotí. Je to ".... metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencie poradcu, vedie pracovníka k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nevhodnými intervenciami a súčasne chráni status profesie" (Žiaková, 2005).
Predmetom supervízie je konkrétne, praktické správanie a konanie sociálneho pracovníka.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 3.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zvare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • Uzatvorený kontrakt so supervízorom
  • Komplexný plán supervízie
  • Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment minimálne raz ročne a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou minimálne raz ročne.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky