4.1. Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky
4.1 Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTANDARD: Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná tepelná pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

   Sociálna služba nie je charakterizovaná iba uplatňovanými procesmi a postupmi odborných a iných zamestnancov poskytovateľa. Dôležité sú aj aspekty prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná a jej celkový režim (organizácia, prevádzka). Prevádzkové podmienky majú vplyv na zabezpečovanie prakticky všetkých činností poskytovaných v rámci sociálnej služby - bežné denné činnosti, vzdelávanie, pracovné aktivity, stravovanie, voľno-časové aktivity, spirituálne aktivity, zdravotná starostlivosť a iné.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.1 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v ZNP
 • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach na zariadenia spoločného stravovania
 • Zákon č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ZNP
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v ZNP
 • Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
 • Dokument HACCP (systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov)
 • Domáci poriadok
 • Interné predpisy v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi
 • Interné predpisy k zabezpečeniu hygieny a epidemiológie

INDIKÁTOR: Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby a s platnými právnymi predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania. Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná, je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Priestory a zariadenie priestorov v ktorých je sociálna služba poskytovaná umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou, má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných prijímateľov sociálnej služby.
   
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky