4.2. Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky
4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľlnej a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka).

ŠTANDARD: Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme.

   Informačná stratégia predstavuje komplexný záver, ako bude poskytovateľ sociálnej služby nakladať s poznatkami, s relevantnými informáciami a dátami získanými počas poskytovania sociálnej služby. Slúži na určenie, ktoré informácie sú dôležité pre prijímanie kľúčových rozhodnutí poskytovateľa ohľadom fungovania sociálnej služby. Rovnako na určenie cieľových skupín ako odberateľov relevantných informácií poskytovateľa.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.2 na poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZNP
  • Evidencia prijímateľov sociálnych služieb
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v ZNP
  • Zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje.
Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Informácie o sociálnej službe sú spracované aj formou ľahko čitateľného textu. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie.
Poskytovateľ sociálnej služby si overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách a získané poznatky aktívne premieta do informačnej stratégie.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky