4.3.Kritérium: Vypracovanie výročnej správy alebo záverečného účtu - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky
4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovanie výročnej správy v súlade s týmto zákonom  alebo hodnotenie záverečného účtu.

ŠTANDARD: Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s §67 a tohto zákona. Poskytovateľom, ktorým je obec, alebo právnická osoba zriadená obcou, alebo vyšším územným celkom má písomne vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej forme.

   Keďže ide o otázku verejného záujmu a priorít, zároveň o uplatňovanie najširšej spoločenskej solidarity (sociálne služby sú financované aj cez systém daní) verejnosť má právo na informáciu, za akých podmienok sú sociálne služby u poskytovateľa poskytované a ako sú využívané verejném prostriedky alokované na tento účel. Verejnosťou sa  pritom nemyslia len tvorcovia národnej, regionálnej a lokálnej politiky a priami donori, ale aj odborná verejnosť a najširšia verejnosť. Vypracovávanie výročnej správy alebo záverečného účtu je formou širšej sociálnej kontroly, ktorá sa chápe ako jedna z metód sociálnej práce.

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.3 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v ZNP
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • Účtovníctvo vedené v zmysle platnej legislatívy
  • Zverejnené výročné správy spracované podľa zákona na svojom webovom sídle

INDIKÁTOR: Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Poskytovateľ sociálnej služby má presne definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených zamestnancov zodpovedných za tento proces. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe na obvyklom prístupnom mieste v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa sociálnej služby.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky