4.4. Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTANDARDY KVALITY > IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky
4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov.

ŠTANDARD: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov

Východisková dokumentácia determinujúca požiadavky K 4.4 pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS pre dospelých v Zavare:

  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikanív ZNP    
  • Zákon č. 40/1964 Z.z. ( Občiansky zákonník ) v ZNP
  • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v ZNP
  • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v ZNP
  • Písomne vypracovaná smernica o prijímaní peňažných alebo nepeňažných darov
  • Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov
  • Vypracovaný vzor darovacej zmluvy
  • Vedená evidencia darovacích zmlúv

INDIKÁTOR: Poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku.
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného alebo nepeňažného daru.


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky