METÓDY VYUŽÍVANÉ V PRIAMOM KONTAKTE S KLIENTOM - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS > TERAPIE
ROZHOVOR
Zásady pri aplikovaní rozhovoru ako metódy:
  • Akceptácia
  • Empatia
  • Autentickosť

SKUPINOVÝ ROZHOVOR
Aplikujeme nasledovné zásady skupinového rozhovoru:
  • každý má právo vyjadriť svoj názor
  • každý názor je obohatením pre skupinu
  • neexistujú správne a nesprávne názory a reakcie
  • každý člen má právo klásť otázky inému členovi
  • je nutné vypočuť si všetky názory a podnety a premýšlať o nich
  • informácie získané v skupine sa nesmú používť mimo nej
  • každý člen má právo povedať nie, neviem, nechcem

POZOROVANIE
Pozorovanie je metóda zberu údajov o klientovi, ktorá spočíva v zámernom a cieľavedomom sledovaní zmyslovo vnímateľných javov. O pozorovaní je vedený protokol- výsledky pozorovania.

DRAMATOTERAPIA - dramatický prejav, dramatické činnosti, špecifickým cieľom je pomôcť klientovi zažiť emócie, získať vnútornú motiváciu a schopnosť lepšie sa orientovať v problémových situáciách, vo vzťahoch

MUZIKOTERAPIA - svojím okamžitým vplyvom na náladu je jednou z najefektívnejších techník a významne urýchľuje celý terapeutický proces. Poskytuje klientovi relaxáciu, možnosť precítiť svoje osobné zážitky, napomáha k sebavyjadreniu a komunikácii prostredníctvom  hudby, pohybu, rytmu, tanca a spevu, podnecuje emocionálne vyjadrovanie, zlepšuje motorickú a intelektuálnu koncentráciu, kompenzuje nedostatok zážitkov.

ARTETERAPIA - metóda, v ktorej ide o proces terapie aktívnou alebo receptívnou formou, pôsobí ako komunikačné médium, umožňuje klientom vyjadriť svoje pocity inou než verbálnou cestou. V DSS využívame individuálnu a skupinovú formu arteterapie, voľbou pestrých tém a techník.

BIBLIOTERAPIA -liečebná a výchovná metóda, ktorá využíva ako hlavné terapeutické médiá literárny text a literárnu tvorbu. Prebieha indiviuálne alebo skupinovo. Aktívna tvorba v DSS zahŕňa vlastnú literárnu tvorbu klientov, kokrétne ide o písanie básní a poviedok, denníkov, listov. V rámci integrácie sa klienti prezentujú v Literárnom klube.

FARMINGTERAPIA - metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne zdravie človeka.

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIA - predstvuje využitie rôznych médií, je orientovaná na zážitok a jeho mobilizujúcu energiu. V DSS vykonávame pohybovú činnosť na rekreačnej úrovni, ktorá je nenahraditeľnou súčasťou a náplňou voľného času.

BAZÁLNA STIMULÁCIA - je komunikačný, stimulačný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa zameriava na všetky oblasti potrieb človeka, pričom bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku  a stavu klienta.
Klient je vnímaný ako rovnocenný partner, človek s vlastnou históriou a určitými schopnosťami.Každý klient má vzhľadom k svojmu momentálnemu stavu iné požiadavky pre komunikáciu so svojim okolím a to všetko tento koncept bazálnej stimulácie zohľadňuje a týmto poskytuje individuálnu, efektívnu, terapeutickú a humánnu ošetrovateľskú starostlivosť.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky