O NÁS - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SÚČASNOSŤ

Dnes žije v domove v DSS Zavar 120 klientov - mužov vo veku 25-85 rokov.

Domov sociálnych služieb Zavar má aj satelitné zariadenie- ambulantnú forma sociálnej služby na Stromovej ulici v Trnave.

DSS Zavar i Trnava majú spoločnú ekonomickú databázu. Konkrétne druhy poskytovania sociálnej služby sú špecifické, majú svoju individualitu.

V Trnave na Stromovej ulici sa poskytuje ambulantná sociálna služba 30 klientom-

ženy aj muži vo veku 19-63 rokov.


Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb:

 • celoročná pobytová-       Zavar (80 klientov)
 • ambulantnú-                Trnava (30 klientov)

Špecializované zariadenie:   Zavar (40 klientov)


Medzi najčastejšie diagnózy patria:

 • rôzne formy schizofrénie
 • psychotické poruchy
 • mentálne postihnutie ľahkého a stredného stupňa
 • alkoholizmus
 • epilepsia

V DSS A ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ SA:

Poskytuje:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie

Zabezpečuje:
 • Rozvoj pracovných zručností
 • Záujmová činnosť

Utvárajú podmienky na:
 • Vzdelávanie
 • Úschovu cenných vecí

Poslanie organizácie:
 • Podľa rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovateľskej listiny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, organizácia poskytuje starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí.

Strategická vízia organizácie:
 • Docieliť zmysluplný, naplnený život s využitím humanisticko holistického prístupu v princípoch rastu kvality.

Strategický cieľ organizácie:
 • Nastaviť a implementovať model kvality v organizácii (monitorovať jeho úroveň objektívnymi, merateľnými nástrojmi).

V oblasti kvality sociálnych služieb:

 • DSS Zavar udržiava a súbežne s požiadavkou kvality sociálnej služby poskytuje individuálne a strategické ciele vo všetkých formách poskytovania sociálnych služieb. Komunita v zariadení je orientovaná na sociálnu službu pre klientov s mentálnym a telesným postihnutím. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom špecializovaných subjektov (nemocnica, poliklinika, odborné špecializované ambulancie....).
 • V zariadení sa poskytujú odborné, obslužné, iné sociálne služby v súčinnosti s inštitúciami rezortu  školstva, zdravotníctva, klubov a iných inštitúcií.
 • Klienti sa vedú k sebestačnosti, k  sebaúcte, posiľňuje sa vlastná hodnota jednotlivcov v komunite.
 • DSS Zavar je Detašovaným pracoviskom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a súčasne spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

LOGO
Táto filozofia je postavená na troch východiskách:


 • ergoterapeutické bytie (rozvoj pracovných zručností)
 • edukačné bytie          (zmena postojov k životu)                 
 • integračné bytie         (začlenenie do spoločnosti)


Komplexnú starostlivosť zabezpečuje 88 zamestnancov (vrátane satelitného zariadenia v Trnave).

Kategorizácia zamestnancov vychádza zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zohľadňuje podmienky štandardov kvality.

Zamestnanci pracujúci v priamom kontakt s klientom sú:

sociálni pracovníci, pracovníci pracovnej terapie, zdravotnícki pracovníci.

Prevádzku zariadenia tvoria aj:

ekonomický úsek (THP zamestnanci),

stravovací úsek,

úsek zabezpečenia pravádzky (upratovačky, šička, údržbári, práčka, vrátnička).

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky