O NÁS - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SÚČASNOSŤ

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba pobytovou celoročnou formou, týždennou formou a ambulantnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pobytovou celoročnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.


Dnes žije v DSS Zavar 120 klientov - mužov (80 klientov v DSS a 40 klientov v špecializovanom zariadení).

Domov sociálnych služieb Zavar má aj satelitné zariadenie- ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby na Stromovej ulici v Trnave.

V Trnave na Stromovej ulici sa poskytuje ambulantná sociálna služba 30 klientom- ženy aj muži, týždenná sociálna služba 9 klientom- ženy aj muži.

DSS Zavar i Trnava majú spoločnú ekonomickú databázu. Konkrétne druhy poskytovania sociálnej služby sú špecifické, majú svoju individualitu.


Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb:

 • celoročná pobytová- Zavar (80 klientov)
 • ambulantná- Trnava (30 klientov)
 • týždenná- Trnava (9 klientov)

Špecializované zariadenie:- Zavar (40 klientov)


Medzi najčastejšie diagnózy patria:

 • rôzne formy schizofrénie
 • psychotické poruchy
 • mentálne postihnutie ľahkého a stredného stupňa
 • alkoholizmus
 • epilepsia

V DSS A ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ SA:

Poskytuje:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie

Zabezpečuje:
 • Rozvoj pracovných zručností
 • Záujmová činnosť

Utvárajú podmienky na:
 • Vzdelávanie
 • Úschovu cenných vecí

Poslanie organizácie:
 • Podľa rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovateľskej listiny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, organizácia poskytuje starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí.

Strategická vízia organizácie:
 • Docieliť zmysluplný, naplnený život s využitím humanisticko holistického prístupu v princípoch rastu kvality.

Strategický cieľ organizácie:
 • Nastaviť a implementovať model kvality v organizácii (monitorovať jeho úroveň objektívnymi, merateľnými nástrojmi v roku 2018).

Ciele v oblasti kvality sociálnych služieb:

 • Udržiavať a súbežne s požiadavkou kvality sociálnej služby poskytovať individuálne a strategické ciele vo všetkých formách poskytovania sociálnych služieb (špecifické ciele pre jednotlivé úseky do 31.12.2018).
 • Poskytovať odborné, obslužné, iné sociálne služby v súčinnosti s inštitúciami rezortu  školstva, zdravotníctva, klubov a iných inštitúcií s dôrazom na individualitu prijímateľa (počas celého roku 2018).
 • Viesť prijímateľov k sebestačnosti, k  sebaúcte, posiľňovať vlastnú hodnotu jednotlivcov v komunite (konkrétne ciele na úseku zdravotníckom a úseku rozvoja pracovných činností do 31.12.2018).
 • Implementovať systém manažérstva kvality v zariadení (2017- 31.12.2018).
 • Podporovať osobný a profesijný rozvoj poskytovateľov (počas celého roku 2018).

                        LOGO
Táto filozofia je postavená na troch východiskách:


 • ergoterapeutické bytie
   (rozvoj pracovných zručností)
 • edukačné bytie           
   (zmena postojov k životu)                 
 • integračné bytie      
   (začlenenie do spoločnosti)


Komplexnú starostlivosť zabezpečuje 87 zamestnancov (vrátane satelitného zariadenia v Trnave).

Kategorizácia zamestnancov vychádza zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zohľadňuje podmienky štandardov kvality.

Zamestnanci pracujúci v priamom kontakt s klientom sú:

sociálni pracovníci, pracovníci pracovnej terapie, zdravotnícki pracovníci.

Prevádzku zariadenia tvoria aj:

ekonomický úsek (THP zamestnanci),

stravovací úsek,

úsek zabezpečenia pravádzky (upratovačky, šička, údržbári, práčka, vrátnička).

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky