Postup pri rozhodnutí o umiestnenie klienta - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKO POSTUPOVAŤ
Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s tlačivom „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa“ (potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára) zašlite na adresu :
Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnej pomoci
Starohájska 10
917 01 Trnava

Trnavský samosprávny kraj vydá  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ zašlete do Vami vybraného zariadenia.

Ak je žiadateľ nesvojprávny, je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o zbavení svojprávnosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare vyznačí v žiadosti :
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová celoročná sociálna služba

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – satelitné zariadenie Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti :
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná sociálna služba
pobytová týždenná sociálna služba

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – špecializované zariadenie vyznačí v žiadosti:
druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
forma sociálnej služby: pobytová celoročná sociálna služba


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky