Postup pri rozhodnutí o umiestnenie klienta - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKO POSTUPOVAŤ
Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s tlačivom „Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa“ (potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára) zašlite na adresu:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnej pomoci
Starohájska 10
917 01 Trnava

Trnavský samosprávny kraj vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ zašlete do Vami vybraného zariadenia.
Ak je žiadateľ nesvojprávny je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o obmedzení spôsobilosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.
 
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare vyznačí v žiadosti:
druh sociálnej služby : Domov sociálnych služieb / Špecializované zariadenie *
forma sociálnej služby : pobytová

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavaresatelitné pracovisko I. , DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:
druh sociálnej služby : Domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby : ambulantná / týždenná *

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavaresatelitné pracovisko I. , DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:
druh sociálnej služby : Špecializované zariadenie
forma sociálnej služby : týždenná

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavaresatelitné pracovisko II. , CSS Galanta, Hodská 1228 vyznačí v žiadosti:
druh sociálnej služby : Špecializované zariadenie / Rehabilitačné stredisko *
forma sociálnej služby : ambulantná

*vyberte jednu možnosť
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky