Postup pri rozhodnutí o umiestnenie klienta - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKO POSTUPOVAŤ
 
Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s tlačivom „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa“ ( potvrdí ošetrujúci lekár, doložiť výsledky z vyšetrení u odborného lekára)  zašlite na adresu:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnej pomoci
Starohájska 10
917 01 Trnava
 
Trnavský samosprávny kraj vydá  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré spolu so „Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ zašlete do Vami vybraného zariadenia.

Ak je žiadateľ obmedzený spôsobilosti je potrebné doložiť spolu so žiadosťou aj rozsudok o obmedzení spôsobilosti žiadateľa a uznesenie o opatrovníctve.
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare vyznačí v žiadosti:

druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb / Špecializované zariadenie*
forma sociálnej služby: pobytová

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v ZavareSatelitné pracovisko I., DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná / týždenná *

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko I.,  DSS Trnava, Stromová 35 vyznačí v žiadosti:

druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
forma sociálnej služby: týždenná

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre dospelých v Zavare – Satelitné pracovisko II.,  CSS Galanta, Hodská 1228 vyznačí v žiadosti:
 
druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie / Rehabilitačné stredisko *
forma sociálnej služby: ambulantná

*vyberte jednu možnosť
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky