Pracovná terapia - Domov sociálnych služieb " Humánum "

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TERAPIE

Pracovná terapia
    
Zahŕňa činnosti klientov v konkrétnych  dielňach, vedené ergoterapeutmi. Pracujú na základe vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce, osobnostných predpokladov, jednoduchého ľudského prístupu ku klientovi, čím vytvárajú pozitívnu pracovnú klímu.
    Každý deň v týždni sa o pol deviatej stretáva pracovná skupina v dielni a činnosť začína komunitou - zameranou na komunikáciu pri teplých nápojoch. Klient môže prejaviť svoj názor, prísť s nápadom, navrhnúť riešenie problému. Každý klient presne vie, čo bude robiť. Práca je rozdelená podľa schopností , záujmu klienta a náročnosti.
    To, že dnes dokážu " naši páni " bez väčšej pomoci výrobok dokončiť, je výsledkom dlhého procesu učenia sa, skúšania, vylepšovania. Toto všetko vzniklo za predpokladu vhodnej motivácie, pochvaly a úprimného záujmu o klienta.
    Našim cieľom je učiť klientov primerane telesne i mentálne pracovať, pestovať u nich kladný vzťah k práci, prebúdzať záujem, zlepšovať ich schopnosť udržať aktívnu pozornosť, zlepšiť pracovnú disciplínu .
     Klienti sa pravidelne prezentujú s výrobkami ergoterapeutických dielní a výsledkami činnosti pomocných terapií na kultúrnych a spoločenských akciách.

Zriadili sme nasledovné ergoterapeutické dielne:
-  keramická - práca s hlinou
- maľovanie drevených hračiek
- výroba sviečok z parafínu
-  výroba predmetov z kartónu a kože, knihviazačstvo
- dielňa ručných prác a tkanie kobercov
- dielňa na výrobu metiel z ciroku
- starostlivosť o sad , záhradu a park kaštieľa
- individuálne terapie na oddelení zamerané na rozvoj psychomotorických zručností
- animoterapia so zameraním na farmingterapiu

Pomocné terapie :
-  muzikoterapia (liečba hudbou)
   ( v rámci  muzikoterapie vzniklo CD naspievané klientmi domova )

-  arteterapia (liečba cez výtvarné umenie)
    ( aktívna arteterapia v pravidelných cykloch na presne stanovené témy )

- animoterapia ( budovanie vzťahu  k zvieratám )
- canisterapia (liečba psom)
- hipoterapia (liečba koňom)

- biblioterapia (liečba cez literárnu tvorbu)
   ( účasť na Literárnom klube v Trnave, vznik knihy emocionálnych výpovedí klientov domova z usporiadaných akcií )

- psychomotorická terapia (liečba pohybom)
- alternatívna hra na afrických bubnoch

- dramatoterapia
   ( divadelné predstavenie " Vianočný príbeh " )
Okrem uvedeného navštevujú klienti:
-  Coutry club ( videoprodukcia, spoločenské aktivity )
-  kuchynku na oddelení ( varenie jedál, stolovanie)

   Ergoterapia v domove sociálnych služieb je efektívna. Vniesla do života našich klientov veľa pozitívnych zmien. Klienti sa spoločensky a profesijne integrovali, adaptovali sa na prácu v  dielňach. Počas uplynulého obdobia sa u nich formoval kladný vzťah k práci, zmysel pre zodpovednosť. Naučili sa individuálne prekonávať ťažkosti, obohatili zmyslové skúsenosti a stimulovali kognitívne schopnosti. Ide o celkový rozvoj osobnosti, rozvoj schopností, zručností a komunikácie. Postihnutí muži takto účelne a zmysluplne zvládajú všedné dni v domove.

 
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky