ZÁMER - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Poslanie organizácie:

 • Podľa rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovateľskej listiny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, organizácia poskytuje starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí.

Strategická vízia organizácie:

 • Vytvoriť synergiu základnej organizácie a satelitných pracovísk v procese skvalitnenia života prijímateľov i poskytovateľov s využitím humanisticko-holistického prístupu v princípoch rastu kvality v bio-psycho-spirituálnej oblasti.

Strategický cieľ organizácie:

 • Implementovať komplexný podporný projekt, zameraný na podporu ľudského potenciálu prijímateľov i poskytovateľov.

Ciele v oblasti kvality sociálnych služieb:

 • Zabezpečiť najoptimálnejšie podmienky v súvislosti s pandémiou koronavírusu smerom k dodržaniu kvality života prijímateľov i poskytovateľov do 31. 12. 2021.
 • Naplniť a monitorovať podmienky kvality v poskytovaní sociálnych služieb- postupy ošetrovateľskej a opatrovateľskej činnosti v súvislosti s hodnotením MPSVR SR podľa zákona č.448/2008 Z.z. do 31. 12. 2021.
 • Pokračovať v napĺňaní zámeru novootvoreného Centra sociálnych služieb služieb v Galante do 31. 12. 2021.
 • Podporovať psychohygienu a odbornú vybavenosť zamestnancov v rámci Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2023.
 • Spoluzorganizovať 1.ročník  festivalu psychohygieny- Navzájom Fest (podľa podmienok epidemiologickej situácie).

V súčasnosti sú v moderne zrekonštruovanej budove klientom a zamestnancom dostupné podmienky na napĺňanie aktívneho somatického, psychického, sociálneho a spirituálneho bytia.
Poskytované služby vychádzajú z podmienok kvality, ktoré prediktuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zároveň sú poskytované sociálne služby kompatibilné so zákonom pre ambulantnú a pobytovú službu.
Zariadenie je detašovaným pracoviskom. Poskytuje podmienky pre stredoškolských a vysokoškolských študentov k vykonávaniu odbornej praxe.

                        LOGO
Táto filozofia je postavená na troch východiskách:


 • ergoterapeutické bytie
   (rozvoj pracovných zručností)
 • edukačné bytie           
   (zmena postojov k životu)                 
 • integračné bytie      
   (začlenenie do spoločnosti)


GENÉZA DSS ZAVAR:
 
Je lokalizovaný v priestoroch klasicistického kaštieľa rodu Majláthových zo začiatku 19.storočia.
Počiatok histórie sa spája práve s týmto rodom. Barónka Štefánia Majláthová tu v roku 1887 zriadila opatrovňu pre chorých a slabých ľudí, ktorá od roku 1893 bola pod vedením sestier svätého kríža.
Od tých čias existovalo v obci niekoľko zariadení, ktoré aj napriek viacročným odmlkám zachovali odkaz pomoci iným.

od roku 1958 Domov dôchodcov
od 01. 01. 1991 Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých mužov
od 01. 06. 1992 doplnenie názvu s celoročným pobytom
od 29. 11. 1996 spojenie s ÚSS Trnava
od 01. 07. 1998 DSS pre dospelých
od 01. 07. 2002 DSS pre dospelých v Zavare
od 24. 11. 2003 pričlenený Denný stacionár pre dospelých v Trnave
od 16. 10. 2013 pričlenené satelitné pracovisko I.- ambulantná forma v Trnave
od 09. 01. 2014 zaregistrovaná týždenná pobytová sociálna služba
od 29. 07. 2015 zaregistrovaná služba- Špecializované zariadenie
od 10. 04. 2019 pričlenené satelitné pracovisko II. - Centrum sociálnych služieb v Galante
od 16. 06. 2020 zaregistrované Centrum sociálnych služieb v Galante
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky